Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự hướng dẫn thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các nội dung sau:

 1. Trình tự thực hiện:

– Tổ chức/Công dân:

+ Chuẩn bị hồ sơ.

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC).

+ Nhận phiếu nhận hồ sơ.

– Sở Công thương:

+ Bộ phận TNHS HC hướng dẫn tổ chức/Công dân thực hiện các thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ, xác nhận.

+ Chuyển Hồ sơ Phòng Kinh tế Đối ngoại lưu trữ.

2. Thành phần số lượng hồ sơ

2.1. Thành phần hồ sơ

Bước 1: Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện (VPĐD). Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, VPĐD phải gửi Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động theo mẫu tới Sở Công thương thành phố.

Bước 2: Thông báo chấm dứt hoạt động Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ qui định tại Nghị định 72/2006/NĐ-CP và Thông tư 11/2006/TT-BTM, VPĐD gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động đến Sở Công thương thành phố, hồ sơ gồm:

– Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (theo mẫu).

– Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD và các giấy tờ khác liên quan

– Bản sao giấy tờ chứng minh VPĐD đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan.

– Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc đăng thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động trên 3 kỳ liên tiếp.

– Giấy chứng nhận đã nộp trả con dấu của cơ quan Công an.

2.2. Số lượng: 01 bộ Đối tượng thực hiện Tổ chức/Công dân .

Cơ quan thực hiện Sở Công thương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Thông báo.